Item image

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:30 - 18:30
Salı:
08:30 - 18:30
Çarşamba:
08:30 - 18:30
Perşembe:
08:30 - 18:30
Cuma:
08:30 - 18:30
Cumartesi:
08:30 - 18:00
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Çevre konularında mühendislik, müşavirlik ve laboratuar hizmeti veren Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Çınar Çevre Laboratuarı A.Ş. ve Ekoplan Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. sürekli yükselen grafiği ve 1.000’e yaklaşan iş tecrübesiyle birlikte kendilerini sürekli geliştirmektedir. 21. Yüzyılda da üç kıtanın merkezinde sektörün gereksinimlerine katkısını arttırarak ve çapını genişleterek sürdürme kararındadır.

Gerek Özel Sektöre ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlara; ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi(ÇSED), Çevre Yönetim Planı, ÇED İzleme, Çevre Yönetimi, Sosyal Etki Analizi ve Yönetim Planlaması, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulamaları, Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve İzlemesi, Yönetim Planı (Sulak Alan Yönetim Planı, Gelişme Planı vb.) Master Plan ve Havza Planlaması, Su Kaynakları Yönetim Planlaması, Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme, Su Hakları Planlama Raporu Hazırlanması, Ekosistem Değerlendirme Raporları Hazırlanması, Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları Ve Peyzaj Onarım Planları, Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı, Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlanması, Toprak Koruma Projesi Hazırlanması, Hava, Gürültü, Su Kirliliği, Atık Isı vb. Modellemesi, Su kalitesi (Su ve atık su, deniz suyu, göl, yüzey ve yeraltı suyu analizleri), Hava Kalitesi (Emisyon ve İmisyon Ölçümleri) ve Modellemesi, Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Akustik Rapor Hazırlanması ve Gürültü Haritalama, Toprak Analizleri, Atık, Katı Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri, Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri, Numune Alma ve Biyo-Restorasyon Planlaması konusunda hizmet verilmektedir.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇED/ÇSED)
Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

1997 yılından beri çevre alanında hizmet veren şirketimizin ana çalışma birimlerinden en eskisi olan Çevresel Etki Değerlendirme Biriminde, Türk Çevre Mevzuatı, Ekvator Prensipleri ve IFC-Dünya Bankası Kılavuzları doğrultusunda ÇED, ÇSED, Ön ÇED, Proje Tanıtım Dosyası, Çevre Yönetim Planı(Önlemler ve İzleme Planı) Hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş., tarafından yürütülebilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “YETERLİK BELGESİ” verilmiştir.

Günümüze dek başta enerji sektörü(30.000 MW ‘lık enerji üretimi(termik, HES, RES, JES vb.) ve 3.000 km’lik enerji nakil hattı) olmak üzere ulaşım, ağır sanayi, toplu konut, tarım, gıda, maden, metal, atık, kimya, kıyı tesisleri, vb. tüm sektörlerde 800 civarında yatırım için çevresel etki değerlendirme çalışması yapılmış ve ÇED Kararları alınmıştır. Şirketimizde çalışmalar, tam zamanlı olarak istihdam edilen Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Biyolog, Hidrobiyolog, Peyzaj Mimarı, Kimyager, Sosyolog vb. farklı disiplinlerde bir ekip tarafından yürütülmekte olup, yatırımın türüne göre ilave olarak Üniversite Akademik Kadrolarından da yararlanılmaktadır.