Item image

Türkiye Madenciler Derneği

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 17:30
Salı:
09:00 - 17:30
Çarşamba:
09:00 - 17:30
Perşembe:
09:00 - 17:30
Cuma:
09:00 - 17:30
Cumartesi:
09:00 - 17:00
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Türkiye Madenciler Derneği 1948 yılında ülkemiz kamu ve özel sektör madenciliğini temsil etmek üzere kurulan ilk örgütlenmedir. Ülkemizin maden ihracatı uzun yılar boyunca Derneğimiz ve ona bağlı olarak çalışan Krom Müstahsilleri Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Maden İhracatı kontrolünün, 1976 yılında kurulan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne verilmesinden sonra, derneğimiz sektörümüzün bir sivil kuruluşu olarak işlev görmeye başlamıştır. Türkiye Madenciler Derneği, ülkemiz madencilik sektörünün gelişmesi, kamu ve özel sektörden üyelerinin haklarının savunulması ve madencilik sektörümüzün uluslar arası ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Türkiye Madenciler Derneği, 2001/2055 sayılı, 09.02.2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği üyesidir.

Ülkemizin büyük maden potansiyeli olduğu ve olumlu bir şekilde değerlendirilebilirse kalkınmada önemli katkısı olabileceği düşüncesinden hareketle devlet, o zamanki adıyla “ETİBANK”ın öncülüğünde, önce “Krom Müstahsilleri Komitesi”ni (ki bu kuruluş sadece krom üreticilerinin birliği idi) kurdurmuş, ardından da 1948 yılında Türkiye’nin her tür maden üreticilerini bünyesinde toplayan bir dernek olan ” TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ”nin kurulmasına ön ayak olmuştur.

AMAÇ

O günkü devirde Türkiye’nin belli başlı maden üreticilerinin kurucu olduğu ve katıldığı bu derneğin tüzüğünü incelediğimizde “Türk Madenciliğini memleket ölçüsünde teşkilatlandırmak, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla kurulmuştur.” ibaresini görürüz. Burada önemli olan husus, “Memleket ölçüsünde teşkilatlanmak ve bilgi ve çalışmaların sürekli olarak birleştirilmesi”dir. Konu, ülke içinde birliğin sağlanması ve bilgi ve çalışmaların birleştirilerek madencilikte ilerlemenin sağlanması, dış piyasalara karşı rekabette dayanışma ve bu suretle de ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Derneğimiz bu amaç doğrultusunda (tüzükte de kayıtlı olduğu gibi) aşağıda özetle sayacağımız faaliyetleri esas olarak kabul etmiştir:

– Memleket madenciliğini geliştirici, koruyucu, üyeleri arasında münasebet (ilişki) ve tesanüt (dayanışma) arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,Madenciliğin teknik ve ekonomik inkişafı (gelişmesi) üstünde devamlı araştırmalarda, tetkiklerde bulunarak müntesiplerini (üyelerini) aydınlatmak, bilgilerini arttırmak,Memlekette maden işlerini idare ve tanzim eden (yönetip düzenleyen) ve bu işleri ilgilendiren mevzuat üstünde tetkiklerde bulunarak teknik ve ekonomik icaplara (gereksinimlere) göre gerekli tadilatın (değişikliğin) yapılması hususlarında ilgililer nezdinde teklifler ve temennilerde bulunmak. Bu yoldaki fikirleri ve kanaatleri takip ve müdafaa etmek ve her türlü vasıtalar ile yayınlamak,

– Dış memleketler ve dünya maden işleri faaliyetleri ile ilgili bilgiler toplamak ve bunlardan ilgilileri bilgi sahibi kılmak,Dünya ekonomik ve ticari durum ve şartlarını takip ederek maden istihsalat (üretimleri) miktarı ve satış fiyat ve şartları ve madenciliği ilgilendiren yenilikleri ve inkişafları (gelişmeleri) hakkında alakalıları aydınlatmak,Madenciliğin umumiyet itibariyle (genel olarak) ihtiyaçlarını temin ve tedarikte, nakliyat, tarife, alelumum demir ve deniz yolları ve iskele, liman işlerinde kolaylıklara mazhariyeti (öncelliği) sağlayıcı araştırmalar yapmak,Maden müesseselerinin muhtaç oldukları teknik elemanların, finansmanın, istihsal vasıtaları (üretim araçları) ve yardımcı malzemenin vs. tedarikini kolaylaştırıcı incelemeler yapmak,Maden müesseselerinin faaliyetlerini takip ederek, memleketin ve madenciliğin müşterek menfaatlerine (ortak yararlarına) uygun surette çalışmaları için dernek üyelerine bilgi vermek,Derneğin maksat ve gayesi olan memleket madenciliğinin gelişmesi ve dünya madenciliği arasında layık olduğu mevkii alması mevzuunda (konusunda) mesleki ve teknik toplantılar tertip etmek ve tertip edilen mümasil (benzer) toplantılara iştirak etmek (katılmak), her türlü neşriyat (yayın) yapmak ve teşebbüsat (girişim) ve faaliyetlerde bulunmak.